Årsredovisning för MobiPlus AB (publ) och komplettering till kallelse till bolagsstämma

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman;

 

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
MobiPlus AB (publ) föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Förslag föreligger att styrelsearvode utgår om 25.000 kr/år och styrelseledamot, 1500 kronor per timme i mötesarvode. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Revisorsarvode utgår löpande.

10-11) Val av styrelse och revisor. Val av styrelseordförande
Förslag föreligger om omval av styrelse bestående av Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, Calle Mörck, revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus, samt Calle Mörck till styrelseordförande.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs årsredovisning

Läs som pdf

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.

 

Anmälan mm

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 9 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen till MobiPlus AB (publ), Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, eller per telefon 031-387 07 70, eller per e-post info@mobiplus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 9 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

 

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

 

Förslag till dagordning

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut om:

а) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

с) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Val av styrelseordförande.

12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Förslag till beslut

Punkt 7 b: Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

 

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt revisionsberättelse och redovisningshandlingar jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämma. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mobiplus.se.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Göteborg i april 2018
MobiPlus AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

 

Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

En tidigare ägare till ett av MobiPlus dotterbolag har förvärvat 137 000 aktier (BTA) i MobiPlus AB av Havslyckan AB till ett värde av ca en miljon sek.

– Vi såg en stark möjlighet att knyta en av de förvärvade bolagens tidigare ägare närmare MobiPlus. Hans intresse i bolaget har stadigt ökat och kulminerat i att han nu blir delägare, säger Fredrik Alsgren och Calle Mörck.

Transaktionerna redovisas hos Finansinspektionen i enlighet med gällande föreskrifter.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Hur Sociala Medier påverkar konsumentbeteende – riktiga siffror

”Skriv ingenting på nätet som du inte hade stått för på en stor skylt med ditt ansikte på.”

Idag är inte längre avstånd en ursäkt för brist på kundkommunikation, med sociala tjänster som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och LinkedIn förväntar sig konsumenter att enkelt kunna kontakta sina leverantörer. Det är dock viktigt att förstå att olika typer av budskap i olika kanaler påverkar kunden på olika sätt genom köpresan och det är viktigt för varje företag att ha en tydlig strategi för vilka kanaler och budskap man ska jobba med, och varför.

För de flesta företag är det idag en självklarhet att vara närvarande i sociala medier av den enkla anledningen att man förlorar pengar på att inte göra det. Sociala medier bygger varumärkeskännedom, driver trafik till hemsidor och e-handel, engagerar kunderna och genererar försäljning. Sociala medier skapar möjlighet för en riktig dialog mellan kund och företag och denna tvåvägskommunikation skapar en mycket närmre relation. Likväl kan en misskött kunddialog på samma sätt snabbt rasera förtroendet och förstöra en kundrelation.

Det är därför enormt viktigt att man sköter de sociala kanaler man väljer att använda seriöst, om man inte klarar av att underhålla en kanal är det kanske bättre att man inte finns i den kanalen.

Från ett affärsperspektiv kan en digital handelsplats byggas online som skapar enorma möjligheter att synas för stora potentiella kundgrupper. Man kan erbjuda sina produkter och testa koncept för en relativt låg kostnad jämfört med traditionella kanaler. Från kundperspektivet kan man nu både ha tillgång till ett utbud man tidigare bara kunnat drömma om likväl som att man kan få tillgång till åsikter och erfarenhet kring produkter från andra konsumenter världen över.

Genom att kunna kommunicera direkt med företaget finns det goda möjligheter för företagen att skapa lojala kundrelationer. Även om det gäller ett klagomål så kan en snabb och snygg lösning på problemet göra att kunden till och med är mer nöjd än efter ett normalt, smärtfritt köp. Att lösa problem på en öppen plattform kan dessutom visa andra, potentiella kunder vilken hög servicenivå företaget håller.

Detta genererar i sin tur mun-mot-mun marknadsföring som alltid varit den bästa, billigaste och svåraste marknadsföringen att lyckas med. Ingen annons är så övertygande som en rekommendation från en annan konsument, och med en genomtänkt närvaro i sociala medier kan man nå en nöjd kunds hela sociala nätverk med ett enda knapptryck.

Så här ser de faktiska siffrorna ut när det kommer till hur sociala medier påverkar konsumenters beteende:

Att ha en tydlig strategi när det kommer till sociala kanaler är inte något man kan ignorera i dagsläget. Bara några få negativa kommentarer eller olösta problem kan skapa en negativ spiral som kan kosta ett bolag enormt i både pengar och anseende. På samma sätt kan en bra strategi skapa jättestora fördelar för väldigt små pengar.

 

Vill ert företag ha hjälp att skapa en strategi för sociala medier – kontakta oss på Mobiplus så hjälper vi er med allt från strategiarbete till att sköta konton, kampanjer, analys och att skapa innehåll!

 

 

Nyemissionen registrerad

MobiPlus AB genomförde med stängning i februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 3,3 MSEK inklusive de kvittningar som gjordes men före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 9 mars 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 15 mars 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 21 mars 2018.

Företrädesemission var en del finansieringen av förvärvet av Retalsolutions Sverige AB. Därutöver har en riktad emission om 68 500 aktier genomförts som tecknats av de tidigare ägarna av Retalsolutions Sverige AB. Dessa har även erhållit ett konvertibelt skuldebrev som löper fram till den 31 december 2018 med en ränta om 3 procent. Det konvertibla skuldebrevet kan konverteras till 205 500 aktier á 7,30 SEK i MobiPlus.

Genom företrädesemissionen och den riktade nyemissionen har aktiekapitalet i MobiPlus AB ökat till 744 867,375 SEK fördelat på 5 958 939 aktier.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Optimera kundresan för din e-handel

Med en optimering av kundresan på din webbplats lär du känna dina besökare och kan lägga fokus på att utveckla rätt saker. Fokusera på att optimera delmålen på din webbplats för att förstärka upplevelsen för alla kunder, oavsett var i kundresan som de befinner sig.

Erfarenheter är viktigare än produkterna, eller rättare sagt, erfarenheterna är produkterna.

 

Människor delar allt mer med sig av sina erfarenheter med hjälp av företag och deras produkter. Vi kan antingen vara med och skapa erfarenheterna från kundernas perspektiv, eller vara reaktiv och försöka kompensera kunderna för deras dåliga erfarenheter av din webbplats.

Precis som i verkliga livet handlar kundens digitala upplevelser med ditt varumärke om resan. Frågan är varför dagens e-handels experter förespråkar att fokus bör ligga på konsumentens resa snarare än konsumentens livscykel?

 

Fokusera på konsumentresan

En lyckad kundupplevelse handlar om att försäkra sig om att kunden faktiskt uppskattar att shoppa i din webbshop. En lyckad upplevelse kan uppnås genom att erbjuda rätt sorts produkter och se till att produkterna finns tillgängliga för kunden. Och när kunden har frågor – se till att någon finns där för att svara på dem. Detta gäller över alla kanaler som ett call-center, online chatt, e-handel versus fysisk butik eller omnikanal.

Att optimera konsumentens upplevelse är en svår uppgift som många företag strävar efter att prioritera, men endast några få har tid eller resurser för att lyckas ordentligt med det arbetet.

Företag lägger fullt fokus på att få in nya kunder, istället för att skapa förståelse för och optimera kundupplevelsen. Ett av de vanligaste argumenten är att det är billigare att behålla befintliga kunder. Vilket arbete ska prioriteras för att optimera kundresan på bästa sätt?

 

Hur ser upplevelsen ut för dina kunder?

Om du frågar Google, brukar de hävda att det finns fyra ”micro-moments” att överväga när du ska designa en fulländad kundupplevelse.

Dessa micro ögonblick är antingen relaterade till: besökarens väg att upptäcka din produkt eller kundens väg till att köpa din produkt.

 

Identifiera dina personas

Innan du börjar skissa fram besökarens väg från upptäckt till slutgiltigt köp vinner du mycket på att identifiera personas. Vet du vilka målgrupper du har och bryter ner dem till varsin person, får du en tydligare bild över deras beteende och vad de värdesätter under kundresan. Det hjälper även till att identifiera de olika utmaningar varje enskild persona möter under vägen till att genomföra ett köp.

Även om det kan vara ett tidskrävande arbete, blir det framtida arbetet betydligt enklare. När du har underlaget för att designa kundresan så vet du vilka typer av kunder som du behöver tillfredsställa längs vägen.

 

Intervjua dina besökare!

Identifieringen av personas hjälper dig att förstå dina kunder på ett helt annat sätt. Genom att intervjua dina besökare som utfört ett köp på din webbplats kan du enkelt dela upp kunderna i olika målgrupper ock förstå vilka utmaningarna var:

 

  • Varför sökte de efter produkterna som de köpte på webbplatsen?
  • Hur samlade de information om produkten innan de köpte den?
  • Vilka kriterier hjälpte dem att besluta sig för att köpa produkten?
  • Vilka konkurrenter besökte de under utvärderingen av produkten?
  • Varför valde de din webbplats?
  • Hur upplevde de webbplatsen när de köpte produkten? Vad kan förbättras?

 

När du upptäckt samband mellan dina kunders svar kan du börja skissa fram personas. På samma sätt som med kundresan, börja i liten skala och prioritera de mest väsentliga personas för ditt företag. Många personas kan ha liknade kundresor, men fokusera på den viktigaste kundgruppen och deras kundresa. Bygg därefter på med fler insikter längs vägen.

Nu när du har identifierat dina personas är nästa steg att analysera den information du fått fram, gärna tillsammans med den interna information du redan har om dina kunder. Detta för att skapa en bättre och djupare förståelse för dina kunder. Försök att ta reda på hur och var informationen överlappar. Nya insikter kan komma fram och hur du kan använda din webbanalytiska data annorlunda.

 

Kartlägg den digitala kundresan

Varje karta som föreställer den kundresa du skapar, bör vara specifik för just dina produkter och bör även ta hänsyn till dina målgruppers mest kritiska träffpunkter.

Identifiera de träffpunkter som är mest troligt att dina kunder kommer att interagera med. Glöm inte bort att även identifiera utmaningarna som dina kunder behöver ta sig igenom. Det gäller att komma på lösningar som tar bort hindren och som gör kundresan så smidigt som möjligt.

När du har samlat in all information och har organiserat dina idéer är det dags att börja skissa på en användarvänlig design.

 

Enkelt är nyckeln

Krångla inte till det, välj alltid den enklaste vägen. Dina kunder vill snabbt och enkelt få en överblick över dina produkter och vägen till köp ska vara tydlig och självklar. Ge dina kunder den information de behöver – när de behöver den.

 

Kombinera personas med ditt varumärke

Att din kundresa ska ta hänsyn till dina kunders behov är en självklarhet, men glöm inte heller bort dina affärs- och varumärkesmål. Låt ditt varumärke genomsyra hela webbplatsen och inte minst kundresan.

Börja med den viktigaste kundresan och utöka sedan med fler insikter. Du kommer då att vara bättre utrustad för att demonstrera värde internt för din chef eller ledning som ska godkänna dina nya idéer att optimera kundresan.

 

Vikten av uppföljning

Att kartlägga och skissa upp kundresan är inte till stor nytta utan en ordentlig uppföljning och mätning av resultatet. Med kundernas beteende i åtanke kan dessa användas som underlag för framtida förändringar på din webbplats design. Dokumentera kundernas förändrade beteende och var beredd på ett arbete med ständiga förbättringar på din webbplats.

 

Som det gamla kinesiska ordspråket lyder; “En resa på flera tusentals mil börjar med ett steg”

 

Blev du nu nyfiken och började funderingarna krypa fram? Kontakta oss om du vill ha vägledning och råd för hur du bättre kan nå ut till dina kunder och hur du kan optimera din webbplats för en ökad kundupplevelse.

Kommuniké från extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

MobiPlus AB (publ) höll idag, tisdagen den 20 februari, en extra bolagstämma för att besluta om riktad nyemission. Beslutet röstades igenom enhälligt enligt styrelsens förslag.

Beslut om riktad emission av aktier och konvertibler
Stämman beslutade enhälligt att enligt styrelsens förslag genomföra en riktad emission av aktier och en riktad emission av konvertibler.

Styrelsens förslag om riktad emission av aktier
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om nyemission av högst 68 500 aktier med en teckningskurs om 7,30 kr enligt följande. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till Priwin och Danielsson Holding AB, org.nr 559127-6158 (”PDHAB”) och ske på följande villkor:

• Bolagets aktiekapital ska ökas med 8 562,50 kronor genom emission av 68 500 nya aktier.
• De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 7,30 kr per aktie. Överkursen ska över­föras till överkursfond.
• Teckning av nya aktier ska ske omedelbart på teckningslista i anslutning till beslutet.
• Emissionen riktas till PDHAB, innebärande att aktierna tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att säkerställa Bolagets genomförande av ingångna aktieöverlåtelseavtal för genomförande av företagsförvärv. Grunden till emissionskursen är Bolagets bedömda marknadsvärde.
• Betalning om 7,30 kr per tecknad aktie ska erläggas genom kvittning av fordran som PDHAB har mot Bolaget. Fordran uppgår till 500 050 kr. I samband med föreslagen nyemission i Bolaget får PDHAB kvitta 500 050 kr som betalning för de aktier som ska tecknas i nyemissionen.
• De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.
• Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren som är till uppenbar fördel för den teckningsberättigade, samt vidare rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått avtal om aktieöverlåtelse med den teckningsberättigade och har att fullgöra Bolagets åtaganden i anledning av detta avtal. Det har av affärsmässiga skäl bedömts vara fördelaktigt för Bolaget att erlägga betalning för av Bolaget utställd revers genom utställande av aktier i Bolaget. Grunden för emissionskursen är framförhandlad mellan Bolaget och PDHAB och bygger på Bolagets marknadsvärde vid notering.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Styrelsens förslag om riktad emission av konvertibler
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om emission av en (1) konvertibel med en teckningskurs om 1 500 150 kr enligt följande. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till PDHAB, org.nr 559127-6158 (”PDHAB”) och ske på följande villkor:

• Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om 1 500 150 kr genom emission av konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
• Lånet ska löpa med en årlig ränta om tre (3) procent och innefatta räntebetalning utan anfordran en gång per år.
• Lånet ska representeras av en (1) konvertibel. Konvertibelns nominella belopp ska vara 1 500 150.
• Lånet ska omfatta rätt till konvertering till högst 205 500 aktier med en konverteringskurs om 7,30 kr per aktie. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 7,30 kr per aktie kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med högst 25 687,50 kr.
• Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2019 i den mån det inte konverterats eller återbetalats dessförinnan.
• Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning respektive konvertering i enlighet med dessa villkor.
• Konvertering av hela, ej del av, lånet till nya aktier i Bolaget får ske från det att konvertibeln har registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 januari 2019, och kan påkallas av konvertibelinnehavare. Anmälan om konvertering ska ske skriftligen och är bindande och kan inte återkallas.
• Bolaget ska utställa konvertibel ställda till viss man eller order, envar representerande konvertibel fordran om 1 500 150 kr. Vid konvertering erhålls en ny aktie för varje fullt belopp av konverteringskursen – i förekommande fall efter omräkning av enligt de fullständiga konvertibelvillkoren i punkt 9 – av det sammanlagda nominella beloppet som belöper på de konvertibler som är föremål för konvertering.
• Övriga villkor för konvertibeln framgår av Bilaga 1.
• Teckning av konvertiblerna ska ske omedelbart på teckningslista i anslutning till beslutet.
• Betalning för konvertibeln om 1 500 150 kr ska ske genom kvittning av PDHAB:s fordran på Bolaget. Fordran uppgår till 1 500 150 kr.
• Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering verkställts.
• Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren som är till uppenbar fördel för konvertibelinnehavarna, samt vidare rätt att vidta de mindre justeringar av detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ingått avtal om aktieöverlåtelse med den teckningsberättigade och har att fullgöra Bolagets åtaganden i anledning av detta avtal. Det har av affärsmässiga skäl bedömts vara fördelaktigt för Bolaget att erlägga betalning för av Bolaget utställd revers genom utställande av konvertibel i Bolaget. Grunden för emissionskursen är framförhandlad mellan Bolaget och PDHAB och bygger på Bolagets marknadsvärde vid notering.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

MobiPlus nyemission tecknades till 58 procent

Den företrädesemission som MobiPlus AB genomfört under perioden 29 januari – 14 februari 2018 tecknades till drygt 58 procent, varav 53 procent tecknades av huvudägarna genom kvittning. Kvittningen var en följd av det lån huvudägarna ställt ut till MobiPlus för att säkerställa förvärvet av Retailsolutions Sverige AB. Emissionen tillför bolaget 3,3 MSEK inklusive kvittningen före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,4 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under innevarande vecka.

Emissionen genomfördes som ett led i MobiPlus förvärv av Retailsolutions Sverige AB. Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handel. Genom att förvärvet tillför över 2 000 nya företagskunder får MobiPlus-koncernen ett stort tillskott av kunder som Bolaget kan erbjuda ett betydligt bredare spektra av tjänster inom marknadsföring och försäljning än vad Retailsolutions hade möjlighet till tidigare.

Förvärvet av Retailsolutions betalas dels med likvida medel, varav en stor del kommer att återinvesteras i MobiPlus i en riktad emission till kursen 7,30 SEK, dels genom utgivandet av ett konvertibelt skuldebrev som ger säljaren rätt att från och med att konvertibeln registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2018 konvertera den till ytterligare aktier i MobiPlus till en kurs om 7,30 SEK, givet beslut på dagens extra bolagsstämma.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 453 439 stycken till 5 890 439 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i början av mars 2018 har aktiekapitalet ökat med 56 679,875 SEK till 736 304,875 SEK.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

Voice search – det nya sättet att Googla

Användare idag är on-the-go sökare

Idag är Google ett självklart hjälpmedel i vardagen där vi söker information om det mesta, allt ifrån fakta, recept, närliggande bensinmack till tjänster och produkter, oavsett var vi befinner oss. Hur vi söker information är på väg att förändras och det har faktiskt redan smygstartat. Google utvecklar ständigt nya funktioner och uppdateringar som gör det mer bekvämt för dig när du söker efter information, produkter eller tjänster. Detta påverkar ju självklart också hur ditt företag syns utåt och har potential att upptäckas av nya kunder.

 

Google Voice Search

En trend som ökar och som nu förespås att ta över marknaden mer och mer är Google Voice Search. Detta fenomen är inte helt nytt men marscherar framåt i snabb takt och det gäller att hänga med i svängarna. Vi är ständigt uppkopplade online genom våra mobiler och andra mobila enheter medan vi är på språng. Därför är det inte helt oväntat att det finns fördelar att prata med sina enheter istället för att skriva manuellt på dem. Genom röstsökning skapas en mer mänsklig konversation mellan dig och din enhet vilket också medför att det är möjligt att göra flera saker samtidigt.

 

Här är några tips för hur ditt företag kan optimera er in på marknaden genom röst och därmed nå ut till on-the-go sökare:

 

Tänk longtails med influenser av talspråk

Genom röstsökning är det viktigt att tänka på att traditionellt formulerade SEO-anpassade sökord och fraser blir längre än vanligt. Ett vanligt utryck inom SEO är så kallade longtails. Detta innebär att istället för att använda enstaka sökord kombineras flera sökord och ord till fraser för att på så vis ha möjlighet att synas bättre i sökresultaten. När det gäller röstsökning ska man tänka ett steg längre och använda sig av longtails men även i kombination av ord som kan förekomma i en vanlig konversation.

Google my business

Se till att äga din Google my business då röstsökning är fördelaktigt för lokala företag och även att ditt företag är uppmärkt med rätt branschkategori. Genom att ha korrekta och uppdaterade uppgifter som adress, öppettider och bransch finns större möjlighet att just ditt lokala företag dyker upp i sökresultatet.

FAQ -sidor

På många webbplatser finns idag anpassade sidor för vanligt förekommande frågor som enkelt och snabbt ska besvara besökarens fråga. När det kommer till röstsökning blir felstavningar oviktigt och talspråk mer vanligt. Börja med att vara uppmärksam på vad dina kunder efterfrågar och notera även meningsuppbyggnader på de mest förekommande frågorna som kommer in via mejl eller telefon. Sprid ut frågorna på olika FAQ-element på respektive sida där de relevanta frågorna är kopplade till specifika produkter, tjänster osv. När sedan en fråga ställs via röstsökning kommer frågan kopplas ihop med en relevant FAQ-sida och just ditt företag har chans att synas i sökresultatet.

 

Genom att teknologin ständigt serverar oss nya möjligheter, bekvämligheter och flexibilitet är det viktigt att hålla sig i framkant som företag. Detta oberoende av vilken bransch det gäller då både befintliga och potentiella kunder ständigt kommer vara på jakt efter nya, snabba och smidiga lösningar.

Livesändningar – en av de heta trenderna 2018

Video har länge varit en trend i sociala medier. Det som nu kommer stort är att sända live.

Det finns flera motiv till att satsa på att sända live. Med dagens teknik är det enkelt att sända live. Våra telefoner blir bättre och bättre för varje version som släpps. Vi har bättre uppkopplingar och flera telefonabonnemang erbjuder obegränsad surf. Till skillnad från vanliga videos kan live-sändningar uppfattas som mer äkta. Trovärdighet är viktigt för oss och det som sker live har vi lättare att ta till oss.

 

Live-sändningar ger sex gånger mer engagemang enligt Facebook

I januari gick Facebook ut med nyheten att de kommer förändra sitt flöde så att dess användare får mer inlägg av sina vänner och mindre av sidor de följer. Det innebär att det som företag delar behöver vara så intressant så Facebook-användarna engagerar sig i det för att det ska få spridning.

Enligt Facebook får en livesändning sex gånger så mycket engagemang som en vanlig video. Så att sända live ger sex gånger så stor chans till att videon kommenteras och gillas.

Facebook har också meddelat att de kommer med en ny funktion – Watch Party, för att se video i grupp. Administratören för en grupp bjuder in deltagarna till att titta och alla kan då se filmen tillsammans och kommentera. Denna funktion är för både live-sändningar och vanliga videos men ger också grupper möjlighet att dela en tidigare live-sändning och se tillsammans vid ett senare tillfälle. Funktionen som har beskrivits som en korsning mellan ett chattrum och en streamingtjänst testas fortfarande och något datum för när Watch Party släpps till alla Facebook-användare har inte kommit än.

Facebook Live has changed how people come together around video, and it has shown us how truly social video on Facebook…

Publicerat av Fidji Simo den 17 januari 2018

 

Flera sociala kanaler för live-sändningar

Många varumärken använder idag både Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube och Twitter för live-sändningar. Vilken social mediakanal som passar dig och ditt företag bäst beror på vart företagets kunder finns. Analysera vilken kanal där kunderna är mest engagerade i och satsa på den kanalen.

 

Sända live – men vad?

Så vad ska ett företag sända för att engagera sina följare? Oavsett bransch går det att hitta saker som intresserar människor. Några exempel är:

Produktdemonstration

Passa på att introducera en ny produkt med en live-sändning. Berätta vad som är nytt och unikt med just den produkten. Beskriv funktioner, prata om design och visa hur den ska användas för att optimera användningen.

Skötselråd

De flesta produkter behöver någon form av skötsel. Ta chansen att göra en livesändning som visar hur du får en viss vara att hålla så länge som möjligt. Detta kan ge chansen till merfösäljning i form av underhållsprodukter som behövs för att öka hållbarheten.

Live-events

Är ditt företag arrangör eller sponsor till ett event? Låt dina kunder följa det live.

Q&A

Låt dina följare ställa frågor till ditt företag och ge dem svar direkt. Detta ger dig också mer kunskap om vad dina kunder faktiskt vill veta mer om.