Nytt förvärv klart – Wavecom AB blir en del av MobiPlus-koncernen

Nu växer MobiPlus ytterligare genom att förvärva IT-företaget Wavecom AB.

Wavecom AB hade år 2016 en omsättning på 7,5 MSEK och ett resultat på 1,1 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått.

Priset för 100% av aktierna i bolaget blev 7,5 MSEK varav hälften lånefinansieras och hälften tas ur egen kassa. I förvärvet ingår 0,6 MSEK i så kallat justerat eget kapital. Wavecom AB har i dagsläget tre anställda inklusive befintlig ägare och samtliga stannar kvar i bolaget.

Förvärvet följer MobiPlus tidigare tillväxt- och förvärvsstrategi, i enlighet med investeringsmemorandum vid nyemissionen, både vad gäller storlek och resultat.

Wavecom AB har sedan starten 1999 erbjudit totallösningar inom IT och kommunikation vilket innefattar bland annat uppsättning av servrar, hosting, e-postlösningar och andra molntjänster som levereras med erfaren och kunnig support.

Genom förvärvet av Wavecom AB breddar MobiPlus sin produktportfolie samt ökar sin marknadsandel inom vissa redan befintliga segment. Tillväxtpotentialen bedöms som stor när bolagets kunder får ta del av den utökade produktportföljen som MobiPlus nu kan erbjuda.

–          Vi ser stora framtida potential och synergieffekter av samarbetet. Wavecom AB har varit ett stabilt företag i många år och nu kan vi ta det vidare till nästa steg, säger Fredrik Alsgren och Fadi Deaibes.

 

Uppdaterad information av tidigare förvärv

Den slutgiltiga köpeskillingen för Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner blev 3,2 MSEK och kom att inkludera ett justerat eget kapital om 0,55 MSEK. Hälften av köpeskillingen lånefinansierades och hälften togs ur egen kassa.

 

Förvärvssammanfattning

MobiPlus förvärv överträffar styrelsens förväntningar för året. Sett till vad alla bolagen på en proforma gemensamt presterade år 2016 hade MobiPlus inklusive nyligen förvärvade bolag (Karlsson Företagspartner, Karlsson Investpartner samt Wavecom AB) en omsättning på 34,6 MSEK samt en vinst om sammanlagt 3,2 MSEK.

Den beräknade effekten efter de tre förvärven baserat på besparingar och bibehållen omsättning skulle kunna uppgå till ca 2 MSEK per år. Utöver detta kan även merförsäljning till bolagens kunder öka.

Detta ger MobiPlus en god möjlighet att närma sig 20-25% i lönsamhet som bolaget hoppas kunna uppnå på sikt vilket kommunicerats i investeringsmemorandum vid nyemissionen.

 

MobiPlus har sedan noteringen 2016 ökat proforma-omsättningen med 50%, vilket motsvarar en tillväxt från 23,5 MSEK till 34,5 MSEK. Vid bibehållen omsättning ger det en förväntat högre vinstpotential än tidigare.

Dessa siffror har inte granskats av bolagets revisor.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/09 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -581 820 SEK

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 245 687 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.23 SEK

 

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 5 530 583 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -474 065 SEK

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -818 278 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.15 SEK

– Likvida medel vid periodens slut 8 074 022 SEK

Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för 2016.

 

Moderbolaget

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 3 724 412 SEK (3 436 758 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -406 294 SEK (82 616 SEK)

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -610 552 SEK (35 554 SEK)

 

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 141 514 SEK (2 051 302 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -265 118 SEK (254 981 SEK)

– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -381 557 SEK (208 014 SEK)

 

Kommentarer

Det har varit ett intensivt Q2 för MobiPlus AB där noteringsarbetet har inneburit ett extra ordinärt arbete som påverkat en stor del av verksamheten och slutade i en notering 19:e maj.

Det är skönt att vi nu är tillbaka med fullt fokus på nya affärer och nya möjligheter; vilket är det som historiskt gjort MobiPlus framgångsrikt och där vår förhoppning är att det ska bli ännu mer framgångsrikt i framtiden.

Noteringsarbetet med tillhörande nyemissionen var en framgång. Nyemissionen tillförde bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader som är beräknade till ca 700 000 SEK vilket har belastat resultatet.

Under Q2 visar MobiPlus AB ett fortsatt negativt resultat där resultatförlusten i MobiPlus AB främst är kopplad till engångskostnader.

Vi har i Q2 i högre grad kunnat jobba mer med att öka försäljningen. Nyttjandet av MobiPlus-koncernens tecknade ramavtal med OKQ8 har börjat resultera i nya affärer och det är vår förhoppning att kunna växa och utveckla detta under kommande kvartal.

Bolagets resultatförbättrande åtgärder har fått större genomslag. Besparingarna kommer dock nå full kraft under sista kvartalet.

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en one-stop-shop för marknadsföring där vi kan leverera flexibla lösningar som underlättar för dem. Framöver kommer vi kunna leverera fler av våra tjänster till befintliga kunder genom att tydligare kommunicera ut vårt breddade produktutbud.

MobiPlus har under perioden också tecknat avtal avseende förvärv av Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB och detta endast drygt en månad efter att vi noterats. Vi nämnde under själva noteringsprocessen att vi hade för avsikt att förvärva små lönsamma bolag och att därigenom kunna växa. Vi har kommunicerat att vi vill, vi kan och vi vågar ta ansvar för våra serviceleveranser gentemot våra kunder. Det känns riktigt bra att även kunna leverera nyheterna om förvärv till våra aktieägare i enlighet med vår kommunicerade avsikt under noteringsprocessen.

Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner AB är marknadsföringsföretag som ligger helt i linje med den målgrupp och de tjänster som MobiPlus levererar. Bolagen har visat god lönsamhet och jobbar med starka kundrelationer precis som MobiPlus gör i vår egen verksamhet. Förvärven stärker MobiPlus-koncernen som helhet. Exakt hur stort avtryck det kommer att göra för hela koncernens lönsamhet är ännu för tidigt att säga. Det är dock min och styrelsens förhoppning att synergieffekterna och samordningseffekterna av förvärven trimmar lönsamheten ytterligare samt ökar merförsäljningen av tjänster som är värdefulla för våra kunder.

 

Väsentliga händelser under perioden

– MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april med tillhörande beställningar i enlighet med ramavtalet.

– MobiPlus AB noterades den 19e maj på Aktietorget

– MobiPlus AB tecknade förvärvsavtal gällande Karlsson Företagspartner och Karlssson Investpartner AB

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– MobiPlus AB har tillträtt bolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlssson Investpartner AB som nu är en del i koncernen.

 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

22/11 – 2017 – Kvartalsrapport Q3

29/1 – 2018 – Bokslutskommuniké

 

För ytterligare information 

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB

Telefon: 031-387 07 71

E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25/8 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2017-07-12 överlåtit 400.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle
Mörck och Fredrik Alsgren.

Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 200.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 400.000 aktier. Direkt innehav är således oförändrat och huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har inga planer på att i dagsläget avyttra några av sina aktier vare sig privat eller via Havslyckan AB.

”Vi har en fortsatt stark tro på bolaget och ser inte i dagsläget några som helst skäl till att avyttra några aktier, vi är dessutom laddade nu inför det formella övertagandet av de förvärvade bolagen” säger Calle Mörck och Fredrik Alsgren.

Transaktionerna redovisas hos Finansinspektionen i enlighet med gällande föreskrifter.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/7 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

MobiPlus har tecknat förvärvsavtal gällande tidigare kommunicerade marknadsföringsbolag

Förvärvsavtalet gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner är signerat och klart.

Vi är glada att kunna tillkännage att MobiPlus nu tecknat förvärvsavtal gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner. Se även pressmeddelande från 2017-05-30. MobiPlus har därmed även börjat leverera i enlighet med tidigare tillkännagivna målsättningar i emissionsmemorandumet inför noteringen.

Ännu mer glädjande är det att kunna leverera detta beskedet till marknaden och våra aktieägare mindre än en månad efter själva noteringsdatumet.

Båda de förvärvade bolagen lever upp till våra hårt ställda krav även under den så kallade due dilligence-processen och vi tror att förstärkningen och synergierna kan ge ett betydande avtryck i den framtida utvecklingen för hela koncernen både gällande omsättning och lönsamhet.

Tillträdet är planerat till 1 augusti.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/6 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

MobiPlus tecknar letter of intent (LOI) med avsikt att förvärva marknadföringsbolag

MobiPlus AB har tecknat ett letter of intent med marknadsföringsbolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB. Bolaget fortsätter nu due diligence-processen med mål att slutföra förvärven inom kvartal två.

 

Karlsson Företagspartner AB hade år 2016 ett resultat på 421 tkr och omsatte 3 208 tkr. Karlsson Investpartner AB omsatte 443 tkr och hade ett resultat på 244 tkr. I bolagen finns tre anställda. Förvärven gäller båda bolagen med personal och de avtal som bolagen har ingått.

Förväntat pris för 100 % av aktierna i båda bolagen är 3,2 miljoner kronor. Finansieringsform är ej fastställt.

Genom dessa förvärv av Karlssons Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB skulle MobiPlus öka sin marknadsandel inom vissa befintliga segment och samtidigt kan de båda bolagens kunder få ta del av den breda produktportföljen som MobiPlus erbjuder.

Företagen ligger helt i linje gällande både storlek och resultat med vad MobiPlus har för avsikt att öka med och som tidigare nämnts i investeringsmemorandum vid nyemissionen tidigare i år.

Karlssons Företagspartner är ett familjeföretag som startades 2010 som arbetar med allt inom marknadsföring; skapa en marknadsföringsplan, förhandla priser vid annonsering, skapa redaktionellt innehåll, bygga hemsidor, mobila appar, hosting, datasystem, sökoptimering på Google, Google Adwords, e-handel, webbhotell, bokningssystem mm. Kundkretsen består av ca 185 st kunder över hela landet.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/5 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2017

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 4 685 290 SEK

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -427 409 SEK

– Resultatet per aktie uppgick till -0.08 SEK

– Likvida medel vid periodens slut 2 886 717 SEK

Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för 2016.

Moderbolaget

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

– Intäkterna för första kvartalet uppgick till 1 582 898 SEK (1 385 456 SEK)

– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -228 995 SEK (-172 460 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut 0 SEK (197 844 SEK)

Kommentarer

Det har varit ett intensivt Q1 för MobiPlus AB där noteringsarbetet har inneburit ett extra ordinärt arbete som påverkat en stor del av verksamheten. Samtidigt har MobiPlus AB rekryterat två säljare som började i mars för att framförallt öka vår nyförsäljning.

Under Q1 visar därför MobiPlus AB ett negativt resultat där resultatförlusten i MobiPlus AB främst är kopplad till en engångskostnad för rekryteringen av två nya säljare samt noteringsarbetet.

Detta har belastat resultatet med ca 150 000 SEK.

Noteringsarbetet har lett till en notering och nyemissionen var en framgång. Nyemissionen hade en teckningsgrad om drygt 198% och tillför bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader som är beräknade till ca 700 000 SEK.

Våra rekryteringar hoppas vi på sikt kommer ge en ökad kundstock och därmed ökade vinster och ökad omsättning.

MobiPlus AB har tecknat ett strategiskt viktigt avtal med Adlibris under mars månad. I början av april tecknades ytterligare ett viktigt strategiskt ramavtal med OKQ8.

Samtidigt som vi arbetat för att öka vår försäljning har bolaget vidtagit resultatförbättrande åtgärder som bland annat inneburit sänkta driftkostnader för våra plattformar. MobiPlus AB kommer att fortsätta detta arbete under kommande kvartal.

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en one-stop-shop för digital marknadsföring där vi kan leverera flexibla lösningar som underlättar för dem. Framöver hoppas vi kunna leverera fler av våra tjänster till våra existerande kunder genom att tydligare kommunicera ut att vi har fler lösningar som passar för deras digitala marknadsföring.

Det fortsatta utvecklingsarbetet av de individualiserade marknadsföringstjänsterna har fortsatt med tillfredställande resultat.

Under Q1 har delar av verksamheten påbörjat att flyttas från MobiPlus AB till dotterbolaget Västsvenska Idékonsult. Därav 0 SEK i likvida medel vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden
– Tecknat strategiskt viktigt avtal med Adlibris.
– Rekrytering av två nya säljare.
– Noteringsarbetet slutfört och nyemission med teckningsgrad om drygt 198%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
25/8-2017

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/5 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela rapporten

Nu är vi noterade

Idag kl 9:00 startade handeln i MobiPlus AB. Fredrik Alsgren och Calle Mörck var på plats hos AktieTorget i Stockholm och ringde i klockan.

MobiPlus: Handelsstart i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget

Idag, den 19 maj 2017, startar handeln i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget.

Handel på AktieTorget

Idag inleds handeln i MobiPlus AB:s aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”MPLUS” och har ISIN-kod SE0009696487.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Besök oss på Ecommerce STHML 10-11 maj

MobiPlus ställer ut på Ecommerce STHML, Kistamässan i Stockholm den 10-11 maj.

Välkommen att besöka oss i monter B10 och prata mer med oss om allt från SMS-marknadsföring och nyhetsbrev till digitala skärmar och profilering.

Ladda ner din gratisbiljett till mässan >

Mer information om MobiPlus på mässan >

 

MobiPlus: Nyemissionen övertecknad

MobiPlus AB avslutade torsdagen den 27 april sin nyemission. Nyemissionen om 6,5 MSEK tecknades till 13,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 198 %. MobiPlus tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,7 MSEK. Emissionen tecknades av närmare 600 investerare.

Genom den lyckade emissionen får MobiPlus ökade resurser för att skaffa nya kunder och öka försäljningen. Bolaget ska även påbörja en internationalisering. Genom den kommande noteringen på AktieTorget kommer MobiPlus att kunna genomföra planerade strategiska förvärv av nischade företag inom marknadsföring med en bra kundstock.

”Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats och att så många har så stort förtroende för oss”, säger en glad Fredrik Alsgren, VD för MobiPlus AB. ”Genom emissionen tillförs vi kapital, men framförallt en likvid aktie som vi kan använda vid kommande förvärv då vi ska bygga MobiPlus till en betydligt större aktör i vår bransch.”

Tilldelning i emissionen

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är den 19 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i MobiPlus uppgår idag till 4 537 000 aktier. Aktiekapitalet uppgår idag till 567 125 SEK. När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i MobiPlus uppgå till 5 437 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 679 625 SEK.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.