MobiPlus genomför nyemmision

Styrelsen i MobiPlus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 november 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Teckningsåtaganden har gjorts till 53 procent av emissionen av huvudägare och styrelseledamöter.

I slutet av december 2017 annonserade MobiPlus sitt fjärde förvärv sedan bolagets notering på AktieTorget. Denna gång är det Retailsolutions AB som förvärvas. Retailsolutions tillför MobiPlus-koncernen produkter och tjänster inom IT-baserade affärs- och kassasystem, vilket stärker koncernens inriktning mot handel och e-handel.

Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handel. Genom att förvärvet tillför över 2 000 nya företagskunder får MobiPlus-koncernen ett stort tillskott av kunder som Bolaget kan erbjuda ett betydligt bredare spektra av tjänster inom marknadsföring och försäljning än vad Retailsolutions hade möjlighet till tidigare.

Förvärvet av Retailsolutions betalas dels med likvida medel, varav en stor del kommer att återinvesteras i MobiPlus i en riktad emission till kursen 7,30 SEK, dels genom utgivandet av ett konvertibelt skuldebrev som ger säljaren rätt att fr.om. att konvertibeln registrerats hos Bolagsverket t.o.m. den 31 december 2018 konvertera det till ytterligare aktier i MobiPlus till en kurs om 7,30 SEK, givet beslut på kommande extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske under vecka 4 2018.

Styrelsen för MobiPlus AB har som följd av förvärvet beslutat att genomföra en företrädesemission, som i första hand vänder sig till Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut togs med stöd av bemyndigande till styrelsen som lämnades på extra bolagsstämma i MobiPlus AB den 30 november 2017. Bolagets huvudägare Havslyckan AB och ledamöter i Bolagets styrelse har för att säkerställa förvärvet av Retailsolutions AB lånat ut drygt 3 MSEK vilket kommer att utgöra deras teckningsåtagande genom kvittning i emissionen. Teckningsåtagandet om sammanlagt drygt 3 MSEK motsvarar 53 procent av emissionen. Lånet och teckningsåtagandena har gjorts helt utan ersättning.

Villkor för nyemissionen (sammandrag)
– Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.
– För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
– Emissionskursen är 7,30 SEK per aktie.
– Nyemissionen omfattar högst 776 714 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 97 089,25 kr. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om 14,62 %.
– De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Tidsplan för nyemissionen
– Teckningsperiod 29 januari – 14 februari 2018.
– Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 19 januari 2018.
– Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 22 januari 2018.
– Avstämningsdag är 23 januari 2018.
– Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning eller genom kvittning senast den 14 februari 2018.
– Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
– Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 januari – 12 februari 2018.
– Handel med BTA kommer att ske från och med den 29 januari 2018 till dess att aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av mars 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer publiceras på Bolagets hemsida www.mobiplus.se, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, kassasystem samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som PDF

MobiPlus förvärvar Retailsolutions Sverige AB

Igår den 18 december meddelade MobiPlus att bolaget förvärvat ett företag som verkar mot retailbranschen. Tillträdet till bolaget som heter Retailsolutions, det senaste tillskottet i MobiPlus-koncernen, sker i januari 2018.  Med företagets fokus på affärs- och kassasystem breddar MobiPlus sin produktportfölj och stärker sin inriktning mot handel och e-handel.

 

Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handlar. Bolaget är en oberoende byrå som erbjuder lösningar efter kundens önskemål och behov, utan att vara bundet till specifika system.

Retailsolutions, med kontor i Göteborg, har i dagsläget sju anställda inklusive befintlig ägare. Förvärvet gäller även bolagets personal och de avtal som bolaget har ingått. Med Retailsolutions ca 2000 kunder ökar MobiPlus-koncernen till totalt över 4000 företagskunder i hela Sverige.

År 2016 hade Retailsolutions en omsättning på ca 11 MSEK och ett resultat på ca 0,9 MSEK. Bolaget har haft en fortsatt god lönsamhet under 2017 vilket ligger i linje med MobiPlus förvärvsstrategi.

Genom förvärvet får MobiPlus möjlighet att satsa mer mot handel och e-handel. Styrelsen har haft en önskan om att kunna leverera kassasystem och därmed en mer komplett produkt till våra kunder. Med samma leverantör av både e-handel och kassasystem kan systemen smidigt integreras och kunden som besöker e-handel eller butiken få en sömlös köpupplevelse.

Priset för 100% av aktierna i Retailsolutions är 8,6 MSEK. Köpeskillingen för bolaget är 6,1 MSEK plus bolagets kassa som uppgår till 2,5 MSEK. Förvärvet finansieras genom att säljaren tecknar sig för ett konvertibellån för 1,5 MSEK med konverteringskurs 7,30 SEK utställt av MobiPlus. Lånet löper på 1 år med en ränta om 3 procent per år. Därutöver erhåller säljaren aktier om 0,5 MSEK till en teckningskurs på 7,30 SEK. Av resterande del på 6,6 MSEK, som ska betalas med kontanta medel, är 4 MSEK lånefinansierade.

Förvärvssammanfattning

MobiPlus förvärv överträffar styrelsens förväntningar för året. Sett till vad alla bolagen i en proforma gemensamt presterade år 2016 hade MobiPlus inklusive nyligen förvärvade bolag (Karlsson Företagspartner, Karlsson Investpartner, Wavecom AB samt Retailsolutions) en omsättning på 45,5 MSEK samt en vinst om sammanlagt 4,1 MSEK.

Den beräknade effekten efter de tre tidigare förvärven baserat på besparingar och bibehållen omsättning bedöms ha potential att uppgå till ca 2 MSEK per år. Utöver det finns ytterligare potential till ökad merförsäljning till bolagens kunder.

MobiPlus har genom förvärv sedan noteringen 2016 ökat proforma-omsättningen med 94%, vilket motsvarar en tillväxt från 23,5 MSEK till 45,5 MSEK.

Dessa siffror har inte granskats av bolagets revisor.

 

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/12 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

MobiPlus förvärvar bolag som verkar mot retailbranschen

MobiPlus förvärvar ännu ett bolag med tillträde i januari 2018.  Bolaget verkar mot retailbranschen vilket kommer att stärka MobiPlus-koncernens inriktning mot handel och e-handel.

Bolaget som förvärvas hade år 2016 en omsättning på ca 11 MSEK och ett resultat på ca 0,9 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått. Bolaget har haft en fortsatt god lönsamhet under 2017 vilket ligger i linje med MobiPlus förvärvsstrategi.

Köpeskillingen för bolaget är 6,1 MSEK plus bolagets kassa som uppgår till 2,5 MSEK, totalt 8,6 MSEK. Förvärvet finansieras genom att säljaren tecknar sig för ett konvertibellån för 1,5 MSEK med konverteringskurs 7,30 SEK utställt av MobiPlus. Lånet löper på 1 år med en ränta om 3 procent per år. Därutöver erhåller säljaren aktier om 0,5 MSEK till en teckningskurs på 7,30 SEK. Resterande del ska betalas med kontanta medel.

Ytterligare information om förvärvet kommer att lämnas under innevarande vecka.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/12 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Kommuniké från extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

MobiPlus AB (publ) höll idag, torsdagen den 30 november, en extra bolagstämma för att besluta om ny revisor och nyemission.

Båda besluten röstades igenom enhälligt.

Stämman beslutade om ny revisor
Stämman beslutade enhälligt att välja revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus till ny revisor. Detta i enlighet med styrelsen förslag, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och revisor Bo Kroon, om att ny revisor ska väljas då revisionsbyrån ACREVI har upphört.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag om bemyndigande om emissioner
Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2017

Siffror i sammandrag
Koncernen
Första nio månaderna (2017-01-01 – 2017-09-30)
– Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 16 491 861 SEK
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -872 363 SEK
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 950 255 SEK

Tredje kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)
– Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 6 275 988 SEK (3 610 236 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -290 543 SEK (-437 311 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -704 568 SEK (-519 097 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0.36 SEK
– Likvida medel vid periodens slut 5 695 203 SEK
Antal aktier: 5 437 000
Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för hela 2016. För tredje kvartalet finns jämförande siffror för Aug-Sep då koncernförhållandet uppstod 2016-08-01.

Moderbolaget
Första nio månaderna (2017-01-01 – 2017-09-30)
– Intäkterna för de första nio månaderna uppgick till 5 900 209 SEK (5 373 574 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -349 477 SEK (-218 294 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -652 333 SEK (34 290 SEK)

Tredje kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)
– Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 175 797 SEK (1 954 769 SEK)
– Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) 56 817 SEK (-300 912 SEK)
– Rörelseresultatet före skatt uppgick till -41 781 SEK (15 966 SEK)

Kommentarer
Tredje kvartalet har varit starkt. De operativa och strategiska målen för verksamheten ligger i linje med styrelsens förväntningar. Vårt fokus har varit ett fortsatt ökat försäljningsarbete med en rad förbättrade och utökade tjänster. Detta har gett en ökad orderingång vilket är glädjande och visar på att det är rätt väg att gå.

Vi har i försäljningen också kunnat dra nytta av att vi nu finns representerade på fler orter i landet och på så vis kan möta kunderna på plats i betydligt större utsträckning. Med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik har vi närhet till kunder i hela landet.

MobiPlus har under året belastats med ca 2 MSEK i extraordinära kostnader relaterat till omställnings-, förvärvs- och noteringsarbete. Utöver detta har ledningen lagt motsvarande 0,9 MSEK i tid till att genomföra omställnings-, förvärvs- och noteringsarbetet. Återupphämtningen av de extraordinära kostnaderna går enligt plan.

Förvärvet av Wavecom tar oss ett steg närmare att bli en komplett leverantör. Genom det kan vi inte bara erbjuda mer avancerade tekniska lösningar och molntjänster utan även drift. Med vår utökade tekniska kapacitet har vi nu möjlighet att specialutveckla integrationer och applikationer mot tredje parts lösningar åt både små och stora företag. Kunden kan få en lösning som effektiviserar deras arbetsflöden, gör det lättare att använda tjänsterna och sparar tid åt dem, till en rimlig kostnad.

Förvärvet av Wavecom ger oss en högre driftsäkerhet tack vare ökad geografisk spridning.

Under kvartalet har tekniska förbättringar i MobiPlus marknadsföringsplattform genomförts som möjliggör en stärkt position på marknaden. Med dessa förbättringar på plats kommer vi satsa på att ta ny mark inom branscher som traditionellt kanske inte jobbat med digital marknadsföring. Även de branscher som redan använder exempelvis SMS i sin marknadsföring, har behov av förbättrad kampanjuppföljning, vilket MobiPlus nu har vidareutvecklat en lösning för.

Det finns många företag som skulle tjäna på att samla sina tjänster inom digital marknadsföring hos en enda leverantör. Vårt mål är att göra det enkelt för företagen genom att erbjuda dem en komplett produktportfölj under ett och samma tak. När MobiPlus löser marknadskommunikation och profilering får företagen mer tid att fokusera på sina verksamheter, vilket ger starkare möjligheter att utvecklas.

Vi går nu in i Q4 som traditionellt är ett starkt kvartal för alla bolag i MobiPlus-koncernen. Vi räknar med att det blir så även detta år och att kommande stora handelsdagar såsom Black Friday, Cyber Monday samt julhandeln ger ett positivt avtryck.

Väsentliga händelser under perioden
– MobiPlus AB tecknade förvärvsavtal gällande Wavecom
– MobiPlus AB har tillträtt bolagen Karlsson Företagspartner och Karlssson Investpartner som nu ingår i koncernen.
– Genom Wavecom tecknat ramavtal med ett ledande IT-konsultbolag i Sverige

Väsentliga händelser efter periodens utgång
– MobiPlus AB har tillträtt bolaget Wavecom som nu är en del i koncernen.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
29/1 – 2018 – Bokslutskommuniké

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/11 2017.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela rapporten

 

Korrigering – kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Rättelse av förutsättningar för anmälan till extra bolagsstämma är markerat med fet stil i stycket ”Anmälan mm” nedan. Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.

Anmälan mm
För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 november 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 24 november 2017. Anmälan ska ske skriftligen till MobiPlus AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, eller per telefon 031-387 07 70, eller per e-post info@mobiplus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.
Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny revisor
8. Nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av ny revisor

Styrelsen föreslår, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och revisor Bo Kroon, att ny revisor ska väljas. Anledningen är att nuvarande revisionsbyrån ACREVI kommer att upphöra och således behövs en ny revisor utses.

8. Nyemission
Styrelsen föreslår att den extra stämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.
Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mobiplus.se.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som pdf

Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.

Anmälan mm
För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 november 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 24 november 2016. Anmälan ska ske skriftligen till MobiPlus AB, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, eller per telefon 031-387 07 70, eller per e-post info@mobiplus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny revisor
8. Nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av ny revisor
Styrelsen föreslår, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och revisor Bo Kroon, att ny revisor ska väljas. Anledningen är att nuvarande revisionsbyrån ACREVI kommer att upphöra och således behövs en ny revisor utses.

8. Nyemission
Styrelsen föreslår att den extra stämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.
Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Tillhandahållande av handlingar
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mobiplus.se.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8/11 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som pdf

Nytt förvärv klart – Wavecom AB blir en del av MobiPlus-koncernen

Nu växer MobiPlus ytterligare genom att förvärva IT-företaget Wavecom AB.

Wavecom AB hade år 2016 en omsättning på 7,5 MSEK och ett resultat på 1,1 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått.

Priset för 100% av aktierna i bolaget blev 7,5 MSEK varav hälften lånefinansieras och hälften tas ur egen kassa. I förvärvet ingår 0,6 MSEK i så kallat justerat eget kapital. Wavecom AB har i dagsläget tre anställda inklusive befintlig ägare och samtliga stannar kvar i bolaget.

Förvärvet följer MobiPlus tidigare tillväxt- och förvärvsstrategi, i enlighet med investeringsmemorandum vid nyemissionen, både vad gäller storlek och resultat.

Wavecom AB har sedan starten 1999 erbjudit totallösningar inom IT och kommunikation vilket innefattar bland annat uppsättning av servrar, hosting, e-postlösningar och andra molntjänster som levereras med erfaren och kunnig support.

Genom förvärvet av Wavecom AB breddar MobiPlus sin produktportfolie samt ökar sin marknadsandel inom vissa redan befintliga segment. Tillväxtpotentialen bedöms som stor när bolagets kunder får ta del av den utökade produktportföljen som MobiPlus nu kan erbjuda.

–          Vi ser stora framtida potential och synergieffekter av samarbetet. Wavecom AB har varit ett stabilt företag i många år och nu kan vi ta det vidare till nästa steg, säger Fredrik Alsgren och Fadi Deaibes.

 

Uppdaterad information av tidigare förvärv

Den slutgiltiga köpeskillingen för Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner blev 3,2 MSEK och kom att inkludera ett justerat eget kapital om 0,55 MSEK. Hälften av köpeskillingen lånefinansierades och hälften togs ur egen kassa.

 

Förvärvssammanfattning

MobiPlus förvärv överträffar styrelsens förväntningar för året. Sett till vad alla bolagen på en proforma gemensamt presterade år 2016 hade MobiPlus inklusive nyligen förvärvade bolag (Karlsson Företagspartner, Karlsson Investpartner samt Wavecom AB) en omsättning på 34,6 MSEK samt en vinst om sammanlagt 3,2 MSEK.

Den beräknade effekten efter de tre förvärven baserat på besparingar och bibehållen omsättning skulle kunna uppgå till ca 2 MSEK per år. Utöver detta kan även merförsäljning till bolagens kunder öka.

Detta ger MobiPlus en god möjlighet att närma sig 20-25% i lönsamhet som bolaget hoppas kunna uppnå på sikt vilket kommunicerats i investeringsmemorandum vid nyemissionen.

 

MobiPlus har sedan noteringen 2016 ökat proforma-omsättningen med 50%, vilket motsvarar en tillväxt från 23,5 MSEK till 34,5 MSEK. Vid bibehållen omsättning ger det en förväntat högre vinstpotential än tidigare.

Dessa siffror har inte granskats av bolagets revisor.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/09 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.