Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2018-11-22 överlåtit 500.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren.

Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 250.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 500.000 aktier. Det sammanlagda direkta och indirekta innehavet är således oförändrat och huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har inga planer på att i dagsläget avyttra några av sina aktier vare sig privat eller via Havslyckan AB.

Transaktionerna redovisas hos Finansinspektionen i enlighet med gällande föreskrifter.

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som pdf

MobiPlus skriver ramavtal med Matverket

MobiPlus tecknar ramavtal med Matverket som innefattar betallösningar, drift och andra digitala tjänster till ett initialt ordervärde om ca 1,2 MSEK.

Matverket, med bas i Kungsbacka levererar måltidslösningar på ett modernt och brett sätt genom sina lunchrestauranger, catering, produktionskök och konceptet ”Home Meal Replacement” riktat mot skolmåltider, privata äldreboenden och företag.

Matverket har nu fått uppdraget att driva restaurangverksamhet på ett stort antal sjukhus i Västra Götalandsregionen och väljer därmed att fördjupa sitt samarbete med MobiPlus.

”Vi väljer MobiPlus som helhetsleverantör av system och tjänster till Matverket” säger Leo Gulin, VD på Matverket.

Det initiala ordervärdet uppskattas till ca 1,2 MSEK och innefattar såväl betallösningar till verksamheten som andra digitala tjänster, tillsammans med drift. Matverket har tidigare varit kund till MobiPlus dotterbolag Retailsolutions gällande betaltjänster men har nu valt att både bredda och fördjupa samarbetet kring fler produkter och tjänster tack vare MobiPlus breda portfölj.

”Det är jätteroligt att få möjligheten att stötta Matverket i deras ambition att leverera mat till hög kvalitet inom ett område som tidigare varit eftersatt. Möjligheterna att skapa en sammanhållen större lösning för våra kunder har verkligen vuxit sedan vi kom in i MobiPlus-koncernen” säger Ingemar Pålsson, ansvarig projektledare på MobiPlus.

 

För ytterligare information
Ingemar Pålsson, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 04
E-post: ingemar.palsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/11 2018.

 

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2018

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för första halvåret uppgick till 25 863 782 SEK (16 491 861 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -5 859 322 SEK* (-1 950 255 SEK**)

* Resultatet är belastat med ca -1300 tkr i engångseffekter relaterat till omställningar och
förändrade periodiseringsrutiner.
Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1900 tkr. Ökningen består i
Retailsolutions på ca -700 tkr.
** Resultatet är 2017 även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1200 tkr.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 7 791 176 SEK (6 275 988 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -3 127 036 SEK (-704 568 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0.52 SEK (-0.36 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 1 457 733 SEK (5 695 203 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)
Siffror i parentes avser motsvarande period 2017.

Moderbolaget

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 6 975 464 SEK (5 900 209 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -531 847 SEK (-652 333 SEK)

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 1 685 068 SEK (2 175 797 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -401 530 SEK (-41 781 SEK)

 

VD har ordet

På intäktssidan uppvisar koncernen en tillväxt på 24% för det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Den större delen är kopplad till gjorda förvärv men den totala avtalsvolymen har även vuxit under det tredje kvartalet jämfört med det första halvåret. Procentuellt har avtalen rörande sökmotoroptimering ökat mest, som en direkt konsekvens av interna utbildningsinsatser och kunskapsöverföring till säljorganisationen.

Tidigare effektiviserande åtgärder i form av omställningar belastar resultatet för det tredje kvartalet med ca 700 tkr. Förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader belastar resultatet med ca 600 tkr för koncernen under kvartalet. De ackumulerade goodwillavskrivningarna ökar jämfört med 2017 från ca 1200 tkr till ca 1900 tkr.

Arbetet med att bygga organisationen för framtiden har fortsatt under det tredje kvartalet. Utvecklingen av organisationen, intern kunskapsöverföring och en rad operativa förbättringar har präglat året för att bygga en organisation som ska erbjuda en starkare leverans och större kundnytta för MobiPlus nuvarande och blivande kunder i framtiden. Att bygga en rak och tydlig väg som MobiPlus kan gasa på in i framtiden för att kunna nå långsiktiga tillväxtmål med en god lönsamhet har varit nödvändigt för att koncernens sex bolag ska fungera som en organisation och därmed maximera de synergieffekter som eftersträvas. Många av dessa åtgärder börjar nu visa resultat där organisationen till allt större grad arbetar som ett team och nya kunder väljer att ge MobiPlus förtroendet att leverera fler produkter och tjänster än tidigare.

Arbetet med en uppdaterad affärsplan har fortsatt och ligger till grund för nya genomförandeplaner för olika affärsområden såväl som framtagandet av individuella utvecklingsplaner för alla anställda. Detta arbete resulterar även i en uppdatering av varumärkes- och kommunikationsplanen för att avspegla den utveckling av koncernens erbjudande som skett.

MobiPlus har under det tredje kvartalet investerat i både en förbättrad servermiljö och utveckling av de egenutvecklade produktplattformarna, vilket lett till flera spännande affärer. Bland annat håller kapaciteten för e-post och SMS-utskick på att mångdubblas för att klara av kraven från fler och större kunder. Att nu drifta alla tjänster i en egen miljö kommer förbättra såväl tillgänglighet och tillförlitlighet som sänkta kostnader för MobiPlus. Dessutom kommer vässade plattformar öka leveranseffektiviteten och därmed lönsamheten för utvecklingsprojekt.

Kunskapsöverföringen mellan MobiPlus-bolagen har även resulterat i större och bredare affärer efter sommaren där kunderna väljer att lägga en större del av sina digitala affärer hos MobiPlus. Att många kunder nu köper produkter och tjänster från flera olika av MobiPlus affärsområden visar på att potentialen i att erbjuda en bred portfölj av tjänster är stor.

Det fjärde kvartalet brukar historiskt vara mycket starkt för flera av MobiPlus-företagen med Black Friday, Cyber Monday och julhandel som höjdpunkter och förhoppningen är att orderingången ska vara än bättre än tidigare år tack vare det både breddade och vässade produkt- och tjänsteutbud MobiPlus nu kan erbjuda.

Fredrik Danielsson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden
• Uppsättning av ny servermiljö för förbättrad drift av hostade lösningar.
• Utökning av säljorganisationen
• Skånetrafiken förlänger samarbetet med Retailsolutions avseende betal- och integrationslösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Fredrik Danielsson ersätter Fredrik Alsgren som VD i oktober.
• Fredrik Alsgren tillträder ny roll som strategisk chef.
• Inflytt i nya lokaler i både Göteborg och Borås.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké – 29/1 2019

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/11 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Felaktig information om kallelse till extra bolagsstämma publicerad

Igår den 5 november publicerades felaktigt i Dagens Industri en kallelse till extra bolagsstämma.

Det är ingen bolagsstämma planerad den 27 november 2018.

 

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

MobiPlus utser ny VD

MobiPlus tar avstamp med uppdaterad vision och målstyrning samt omfördelning av ledningsresurser.

De övergripande målen som kommer prägla MobiPlus arbete under de kommande åren är att etablera ett kunderbjudande och en leveransnivå i klass med ledande nischföretag inom respektive affärsområde som skapar tydliga fördelar att samla tjänster hos MobiPlus, en arbetsmiljö och kultur som lockar den bästa personalen till MobiPlus, samtidigt som bolaget skall visa en stabil tillväxt gällande såväl omsättning och kunder som ett team av medarbetare som växer i samma takt.

Som en del i att skapa förutsättningar för att nå dessa ambitiösa mål så har MobiPlus dragit slutsatsen att det i ledningen måste skapas större förutsättningar för att driva affärsutvecklande projekt. Därför har styrelsen beslutat att det kommer ske en rockad i ledningen där VD Fredrik Alsgren kommer få en ny, skräddarsydd, roll som kommer vara direkt underställd styrelsen för att driva långsiktiga projekt inom affärsutveckling och tillväxt. Till ny VD utses Fredrik Danielsson, tidigare COO på MobiPlus. Fredrik Danielsson var tidigare VD för Retailsolutions Sverige AB, som tidigare under året förvärvades av MobiPlus. Styrelsen ser att denna förändring kommer kunna skapa bättre förutsättningar för en god balans mellan den operativa driften och det strategiska arbetet när MobiPlus tar nya steg in i den digitala framtiden.

Fredrik Alsgren ser fram mot att tillträda den nya befattningen:
”Jag har sedan i somras funderat på min roll och hur vi ska kunna driva utvecklingsarbetet i koncernen. När vi nu satte oss med frågan i styrelsen blev det därför ett ganska enkelt beslut. Nu får jag möjlighet att lägga min tid på teknik och teknikutveckling vilket jag brinner för och som är framgångsfaktorer för bolaget i framtiden. Med Fredrik Danielsson får vi dessutom en VD som kan gå direkt in i verksamheten utan att vi tappar tempo.”

VD, Fredrik Alsgren.

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/10 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Senareläggning av delårsrapport Q3

MobiPlus AB (publ) kommer att senarelägga delårsrapporten Q3 till den 19 november 2018.

Bolaget skulle ursprungligen publicerat rapporten före tredje kvartalet måndagen den 12 november. Detta kommer istället ske måndagen veckan efter, den 19 november 2018.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

MobiPlus investerar i utveckling av nya plattformar och ny fysisk servermiljö

MobiPlus investerar i utvecklingsarbete motsvarande ett värde av 1,8MSEK i nästa generations styrningsplattform för handelsföretag och nya servrar i Umeå.

I och med MobiPlus förvärv av Retailsolutions Sverige AB i början av året så fick bolaget tillgång till en egenutvecklad plattform för hantering av produkter, kunder, ordrar, statistik mm. För att framtidssäkra samarbetet med den stora kundgruppen av handelsföretag gör bolaget nu en större intern investering i utvecklingen av nästa generation av denna plattform. Målet är att stärka MobiPlus erbjudande inom omnichannel-lösningar med en förbättrad gemensam synkroniserad hantering av såväl e-handel, fysisk butik som digital marknadsföring och business intelligence. Den nya plattformen kommer skapa mycket större möjligheter för MobiPlus kunder att dra nytta av hela MobiPlus breda utbud av produkter och tjänster.

I samband med detta bygger MobiPlus även upp en ny servermiljö i Umeå för att ytterligare säkerställa att även utbudet av hosting och driftstjänster kommer ligga i framkant även i framtiden.

”Vi har sett en stark orderingång det senaste, speciellt bland tidigare kunder som vill bredda sitt engagemang hos MobiPlus och det känns fantastiskt roligt att kunna ge våra kunder möjligheten att få tillgång till otroligt mycket information om olika delar av deras verksamhet på ett och samma ställe.” – Fredrik Alsgren, VD MobiPlus

Om MobiPlus:
MobiPlus är en digital fullservicebyrå som vilar på tre grundpelare; digital marknadsföring, detaljhandelslösningar och tekniska IT-lösningar. Genom att leverera hela bredden av lösningar ger vi våra kunder en kontaktyta och en partner som tar hela ansvaret för plan, genomförande och support. Det är så vi bygger våra långsiktiga partnerskap med våra kunder för att på ett modernt och kostnadseffektivt sätt avlasta förenkla våra kunders vardag.

Vår vision är att, genom att leverera moderna och marknadsledande digitala lösningar och tjänster, arbeta i nära partnerskap med våra kunder, stora som små, för att ge dem friheten att fokusera på sitt eget kärnerbjudande och nå sina mål.

Inom digital marknadsföring arbetar vi med marknadsföringstjänster såsom SMS och e-post, lojalitetslösningar, digital strategi, SEO, sociala medier, digital annonsering, content/native, och webbproduktion.

Detaljhandelslösningar innefattar strategisk konsultation, e-handel, kassasystem/POS, affärssystem, betallösningar, integrationslösningar och tillhörande kringtjänster.

Den tekniska grundpelaren består i serverlösningar, hosting, applikationsdrift, systemlösningar från t.ex. Microsoft, Adobe m.fl, telefonilösningar, kontorslösningar, hårdvara mm.

Vårt team av ca 35 specialister inom de strategiska, kreativa och tekniska delarna av den digitala världen står redo att hjälpa er utveckla ert kunderbjudande, köpupplevelse och verksamhet för att möta morgondagens utmaningar.

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2018

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 072 606 SEK (10 215 873 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -2 732 286 SEK* (-1 245 687 SEK**)

*     Resultatet är belastat med ca -1040 tkr i engångseffekter.

Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1400 tkr.

Värt att notera är att Retailsolutions står för ca -850 tkr av resultatet vilket är i linje med deras
historiska resultat för perioden.

**  Resultatet är 2017 belastat med ca -700 tkr i engångseffekter relaterat till bolagets notering.

Resultatet är 2017 även belastat med goodwillavskrivningar med ca -900 tkr.

 

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 8 905 121 SEK (5 530 583 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 626 594 SEK (-818 278 SEK)

 

– Resultatet per aktie uppgick till -0.46 SEK (-0.15 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut 3 744 074 SEK (8 074 022 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2017.

 

 

Moderbolaget

Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 5 290 396 SEK (3 724 412 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -130 317 SEK (-610 552 SEK)

 

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 591 639 SEK (2 141 514 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -209 163 SEK (-381 557 SEK)

 

 

 

VD har ordet

 

Fokus under det första halvåret har varit att integrera den senaste tidens förvärv i MobiPlus-koncernen parallellt med att fortsätta utvecklingsarbetet för att möta de krav på tillväxt i den affärsplan, som bolaget för närvarande arbetar fram. Som en konsekvens förstärker koncernen både management och säljkapacitet vilket belastar resultatet i delårsrapporten med ca 570 tkr jämfört med föregående år.

Organisationen i övrigt ses över och effektiviseras, bland annat har uppsägningar genomförts vilket belastar resultatet med ca 350 tkr i avvecklingskostnader. Dessutom vässas organisationen genom kompetensöverföring mellan bolagen som också ger utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Jämförelsestörande poster, utöver avvecklingskostnader, i halvårsresultatet utgörs av emissions- och förvärvskostnader med ca 360 tkr och förändrade periodiseringsrutiner för intäkterna i kontrakten med ca 330 tkr. Det sistnämnda kommer att neutraliseras under året.
Värt att notera är att Retailsolutions belastar resultatet med ca 850 tkr vilket är i linje med deras historiska resultat för perioden.

De ackumulerade goodwillavskrivningarna ökar jämfört med 2017 med ca 900 tkr till ca 1400 tkr.

På intäktssidan uppvisar MobiPlus en tillväxt på 77% i halvårsresultatet jämfört med föregående år. Den större delen är kopplad till gjorda förvärv men tillväxten är också organisk. Vi ser i framtiden en stor potential när vi, genom förvärven, kan erbjuda ett bredare tjänsteutbud mot en större kundstock. Kundstocken har ökat med ca 2000 nya kunder i och med förvärven av Retailsolutions och Wavecom. Orderstocken ligger dessutom en bit över försäljningsmål vilket bådar gott inför hösten.

Lanseringen av SMS-marknadsföring med spårning på individnivå som kompletterar Google Analytics har genomförts. Tjänsten har utvecklats tillsammans med några av våra kunder och responsen har varit enormt positiv. Då denna funktionalitet i nuläget är unik för MobiPlus ger den en stark position för att ta nya affärer med förbättrade marginaler. Intäkterna från SMS-produkten har ökat med 40% jämfört med föregående år utan några utökade sälj- eller marknadsinsatser vilket tyder på att det finns ytterligare stor potential här.

Dotterbolaget Retailsolutions har tillsammans med Ellos förstärkt integrationen mellan MobiPlus kassasystem och kundens affärssystem. Detta stärker relationen och skapar möjligheter att leverera liknande lösningar till andra kunder med samma affärsystemslösning. En förbättrad integration kommer spara tid och minska fel i den dagliga driften hos kunden då manuellt arbete automatiseras. Besparingarna och nyttan ökar när kunden öppnar fler butiker.

Dotterbolaget Goodspot har skrivit ett nytt avtal med KFC (Kentucky Fried Chicken).
Affären har stor potential att växa i framtiden.

Sammantaget har det senaste halvåret handlat om att fortsätta arbetet med att integrera de senaste förvärven i MobiPlus-familjen samt att skapa en organisation som kan serva våra kunder med hela vårt utökade sortiment. Parallellt fortsätter vi att utveckla nya tjänster. Tillsammans med en orderingång som under sommaren har varit starkare än våra försäljningsmål ser vi med stor tillförsikt fram emot hösten med många nya spännande projekt. Den grund vi lägger nu ger goda möjligheter att matcha de krav på tillväxt och lönsamhet som ställs i den affärsplan som kommer färdigställas under hösten och vi ser att vi har goda möjligheter att nå målet att gå med vinst redan 2018.

 

Fredrik Alsgren, VD

 

 

Väsentliga händelser under perioden
• Tillträde av Retailsolutions Sverige AB som kompletterat med MobiPlus med affärs-, kassa- och
POS-system inom retailmarknaden

• Avtal med ny kund som väljer en helhetslösning från MobiPlus med ett initialt ordervärde om ca
350 tkr, avtalet har en god möjlighet att fördubblas.

• Utökning av säljorganisationen

• Extra bolagsstämma och företrädesemission genomförd

• Retailsolutions utökar samarbete med Ellos

• Nytt avtal med KFC (Kentucky Fried Chicken)

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Inga

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

Delårsrapport Q3 – 12/11

Bokslutskommuniké – 29/1 2019

 

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/8 2018.

 

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls idag den 16 maj 2018 beslutades bland annat följande:
– Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
– Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
– Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.
– Stämman beslutade att styrelsearvode utgår om 25.000 kr/år och styrelseledamot, 1500 kronor per timme i mötesarvode. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter verksamma i bolaget.
– Stämman beslutade att revisorsarvode utgår löpande.
– Omval av Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, Calle Mörck som styrelseledamöter.
– Omval av Calle Mörck till styrelseordförande.
– Omval av revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

– Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 105 692 SEK* (-427 409 SEK**)

* Resultatet är belastat med -570 tkr i engångseffekter. Dels är det -400 tkr som är kopplat till förändrade periodiseringsrutiner för 2018 och dels är det ca -170 tkr i  emissions- och förvärvskostnader.

  Värt att notera är att Retailsolutions står för -750 tkr av detta vilket är i linje med deras historiska Q1-resultat.

**   Resultatet är belastat med ca -150 tkr i engångseffekter

– Resultatet per aktie uppgick till -0.19 SEK (-0,08 SEK)

– Likvida medel vid periodens slut  4 991 660 SEK (5 695 203 SEK)

Antal aktier:  5 958 939 (5 437 000)

 

Moderbolaget

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

– Intäkterna för de första tre månaderna uppgick till 2 698 757 SEK (1 582 898 SEK)

– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 78 846 SEK (-228 995 SEK)

 

Kommentarer

Koncernen har haft ett väldigt händelserikt första kvartal samt visat stark tillväxt (96%) jämfört med samma period föregående år. Framför allt har bolagets tjänster för SMS-marknadsföring utvecklats med en stark organisk tillväxt samt att tidigare förvärv bidragit till den ökade omsättningen för koncernen.

MobiPlus visar ett underskott på 1.1 mkr för Q1. Retailsolutions står för 750 tkr av detta, vilket är i linje med deras historiska Q1-resultat.

Engångseffekter har påverkat resultatet negativt med totalt 570 tkr. 400 tkr avser förändrade periodiseringsrutiner för 2018 samt 170 tkr i emissions- och förvärvskostnader. I resultatet ingår en goodwillavskrivning med ca 600 tkr.

Tillträdet av Retailsolutions Sverige AB präglade de första dagarna på året. Detta följdes sedan snabbt upp av en gemensam affär till ett initialt värde om ca 350 tkr och har god potential att fördubblas. Kunden valde MobiPlus för den samlade kompetens som koncernen levererar inom marknadsföring, butikskassasystem, webbproduktion och drift.

En företrädesemission och en extra bolagsstämma genomfördes i perioden januari-februari för att finansiera förvärvet. Detta ökade antalet aktier från 5 437 000 till 5 958 939 och därtill finns en utestående konvertibel om 1 500 150 kr till en konverteringskurs om 7.30kr (motsv. 205 500 aktier).

Konsolideringsarbetet med att bygga en gemensam stark företagskultur har påbörjats och vi fortsätter att komplettera affärsplanen med hänsyn till förvärven. Vi är därmed inne i en fas för att se över organisationen för att öka och överföra kompetenser, förstärka försäljningsorganisationen och effektivisera verksamheten.

Efter förvärvet av Retailsolutions har ledningsgruppen omstrukturerats och effektiviserats. Som ett led i bolagets fortsatta utveckling anställdes i början av mars två nya säljare som direkt började leverera nya avtal redan innan utgången av första kvartalet.

Mycket har skett i verksamheten senaste året och styrelsen ser positivt på marknadsutvecklingen. Med förväntad och normal säsongsvariation kommer MobiPlus att leverera ett positivt resultat för 2018.

Jag ser hoppfullt på framtiden!

Fredrik Alsgren, VD

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Tillträde av Retailsolutions Sverige AB som kompletterat med MobiPlus med affärs-, kassa- och POS-system inom retailmarknaden
  • Avtal med ny kund som väljer en helhetslösning från MobiPlus med ett initialt ordervärde om ca 350 tkr, avtalet har en god möjlighet att fördubblas.
  • Utökning av säljorganisationen
  • Extra bolagsstämma och företrädesemission genomförd

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

 

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport – 15/8

Delårsrapport Q3 – 12/11

Bokslutskommuniké – 29/1

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/5 2018.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Se hela pressmeddelandet nedan

2018-05-11 delårsrapport Q1 – MobiPlus AB