Inlägg av support@vikab.com

Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls idag den 16 maj 2018 beslutades bland annat följande: – Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. – Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för […]

GDPR – vad behöver jag som företagare tänka på?

Just nu finns det information om GDPR överallt. Nästa fredag, den 25/5 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Så vad behöver du som företagare ha gjort innan dess? Här kommer en sammanfattning om bakgrunden till vad GDPR handlar om och vad du som företagare behöver tänka på.   Vad är GDPR? Från och med den […]

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) – Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 105 692 SEK* (-427 409 SEK**) * Resultatet är belastat med -570 tkr i engångseffekter. Dels är det -400 tkr som är kopplat till förändrade periodiseringsrutiner för […]

MobiPlus AB (publ) tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport Q1

Styrelsen i MobiPlus AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1 till 2018-05-11. Anledningen är att rapporten är klar tidigare.   För ytterligare information Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 71 E-post: fa@mobiplus.se www.mobiplus.se   Kort om MobiPlus MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med […]

Årsredovisning för MobiPlus AB (publ) och komplettering till kallelse till bolagsstämma

årsredovisning Mobiplus 2017Se årsredovisning som bifogad pdf-fil. Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman;   8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman. MobiPlus AB (publ) föreslår […]

Kallelse till årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, kallas till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.   Anmälan mm För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, dels […]

Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

En tidigare ägare till ett av MobiPlus dotterbolag har förvärvat 137 000 aktier (BTA) i MobiPlus AB av Havslyckan AB till ett värde av ca en miljon sek. – Vi såg en stark möjlighet att knyta en av de förvärvade bolagens tidigare ägare närmare MobiPlus. Hans intresse i bolaget har stadigt ökat och kulminerat i […]

Hur Sociala Medier påverkar konsumentbeteende – riktiga siffror

”Skriv ingenting på nätet som du inte hade stått för på en stor skylt med ditt ansikte på.” Idag är inte längre avstånd en ursäkt för brist på kundkommunikation, med sociala tjänster som Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och LinkedIn förväntar sig konsumenter att enkelt kunna kontakta sina leverantörer. Det är dock viktigt att förstå att […]

Nyemissionen registrerad

MobiPlus AB genomförde med stängning i februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 3,3 MSEK inklusive de kvittningar som gjordes men före emissionskostnader. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 9 mars 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av […]

Optimera kundresan för din e-handel

Med en optimering av kundresan på din webbplats lär du känna dina besökare och kan lägga fokus på att utveckla rätt saker. Fokusera på att optimera delmålen på din webbplats för att förstärka upplevelsen för alla kunder, oavsett var i kundresan som de befinner sig. Erfarenheter är viktigare än produkterna, eller rättare sagt, erfarenheterna är […]