Allmänna villkor

Mobiplus AB – allmänna villkor – mobil marknadsföring

1. DEFINITIONER

Dessa allmänna villkor gäller MobiPlus AB (publ) och alla dess dotterbolag (nedan kallade MobiPlus). Beställare av tjänst kallas för Kund eller där applicerbart Kunden eller Kunderna.

Avtal: Dessa allmänna villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas avtal. Kund: Den fysiska eller juridiska person med vilken MobiPlus har ingått avtal. MobiPlus: MobiPlus AB, 556823-2465, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim Tjänst: Den av MobiPlus tillhandahållna tjänsten Mobil Marknadsföring.

2. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor reglerar den av MobiPlus enligt Avtalet tillhandahållna Tjänsten till företag eller andra sammanslutningar. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av Avtalet mellan parterna. Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande Produktbeskrivning. Avtal ska anses ingånget från den tidpunkt då MobiPlus skriftligen har bekräftat beställningen av Tjänsten eller, om det sker tidigare, när beställd Tjänst har öppnats för användning. Avtalets ingående är beroende av godkänd kreditprövning.

3. MOBIPLUS ÅTAGANDE

MobiPlus åtar sig att tillhandahålla Tjänst till Kund i den form och utsträckning som framgår av Avtalet och vid var tid gällande Produktbeskrivning. Då Tjänst endast kan tillhandahållas via operatörers mobilnät och genom transmissions- eller internetförbindelser kan MobiPlus inte garantera tillgängligheten för Tjänst utanför MobiPlus påverkan vid varje tidpunkt. MobiPlus åtaganden kan ändras till följd av förändringar av tillämpliga svenska och internationella regleringar.

4. KUNDS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

För att Kund ska kunna använda den Tjänst som MobiPlus tillhandahåller ska Kund ha tillgång till Internet eller motsvarande. Kund förbinder sig vid användning av Tjänst att följa gällande lagar och andra regler, varvid särskilt kan nämnas personuppgiftslagen (1998:204), lotterilagen (1994:1000), marknadsföringslagen (2008:486) och SWEDMA:s Etiska regler för mobil marknadsföring.

Kund förbinder sig att inte distribuera annat innehåll än det som kan anses representera god moral och etik. Detta innebär att Kund bl.a. inte kan sända: 1) meddelanden som kan uppfattas som hotfulla eller stötande av mottagaren 2) hets mot folkgrupp eller liknande 3) koppleri och sexuella kränkningar 4) våldshandlingar och övergrepp 5) obeställd reklam, s.k. SPAM 6) reklambudskap för andra produkter eller tjänster än de egna, samt 7) meddelanden under falsk identitet Kund ansvarar för all användning av Tjänst. Detta innefattar även anställdas och andras nyttjande av Tjänst. Skulle det komma till Kunds kännedom att någon av dennes anställda eller annan bryter mot föreskrifterna i ingånget Avtal, är Kund skyldig att omedelbart föranstalta om rättelse och informera MobiPlus om överträdelsen.

Kund ansvarar för att av MobiPlus utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt. MobiPlus har inte något ansvar för att tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst.

För det fall Kund bryter mot Avtalet, den verksamhet för vilken Tjänst används bedrivs på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller MobiPlus annars bedömer det sammanhang i vilket Kund använder Tjänst är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt MobiPlus uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för MobiPlus eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst, har MobiPlus rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund, tillfälligt eller permanent, från vidare användning av Tjänst. Kund äger inte rätt att sälja Tjänst vidare, vare sig helt eller delvis, såvida inte annat överenskommits skriftligen.

Vid brott mot ovanstående äger MobiPlus rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst. MobiPlus förbehåller sig rätten att debitera Kund för av MobiPlus utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det Kund att begränsa denna.

5. DRIFTAVBROTT M.M.

I händelse av eventuella driftavbrott eller andra tjänsterelaterade fel åtar sig MobiPlus att skyndsamt efter felanmälan påbörja avhjälpande av felet. MobiPlus ansvar vid driftavbrott gäller inte när felet kan hänföras omständigheter för vilka Kund ansvarar eller annat som ligger utanför MobiPlus kontroll. Kan felet hänföras till Kund förbehåller sig MobiPlus rätten att debitera Kund en skälig avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt gällande taxa.

För de fall väsentligt driftavbrott eller annat väsentligt fel inträffar för vilket MobiPlus ansvarar, ska Kund anmäla felet till MobiPlus utan oskäligt uppehåll från det att Kund upptäckt felet eller driftsavbrottet. Kund har i sådant fall rätt till skäligt prisavdrag för Tjänst. Om inget annat överenskommits ska prisavdraget beräknas på månadsavgiften, varvid ett belopp om tre (3) procent av månadsavgiften ska utgå för varje påbörjad dag som felet består.

MobiPlus har rätt att i den omfattning som är nödvändig begränsa användning av Tjänst på grund av tekniska, underhållsmässiga eller driftsmässiga skäl eller vid annan särskild anledning. Sådan begränsning utgör inte grund för prisavdrag.

6. AVGIFTER

Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt MobiPlus vid var tid gällande prislista för Tjänst. Samtliga avgifter är exklusive mervärdesskatt, övriga skatter och offentliga pålagor. Avgiftsändringar ska på lämpligt sätt aviseras senast trettio (30) dagar i förväg. MobiPlus ska dock ha rätt att med omedelbar verkan höja avgift om höjningen är direkt hänförlig till förändring av valutakurs, skatt eller liknande statlig pålaga samt vid annan omständighet utanför MobiPlus kontroll som påverkar MobiPlus kostnad för avtalad Tjänst. Om Kund inte kan nyttja beställd Tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till denne eller omständighet utanför MobiPlus kontroll, ska detta inte befria Kund från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. MobiPlus får ta ut faktureringsavgift. Faktureringsavgiften framgår av fakturan.

7. BETALNING

Fakturering av månadskostnader, fast pris samt startkostnad sker årsvis i förskott, såvida inget annat överenskommits. Alla övriga löpande kostnader faktureras månadsvis i efterskott, såvida inget annat överenskommits. Betalningsvillkor är senast tjugo (20) dagar netto från fakturadatum om inte annat överenskommits.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess betalning sker. I förekommande fall utgår lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift. MobiPlus äger rätt att vid betalningsdröjsmål stänga av Tjänst till dess full betalning erlagts.

Om Kund helt eller delvis dröjer med betalningen mer än tio (10) dagar efter det att MobiPlus tillställt Kund påminnelse, har MobiPlus rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet för Tjänst samt slutfakturera Kund. I påminnelsen ska anges att underlåtenhet att betala kan medföra att tillhandahållandet av Tjänst avbryts. Endast skriftliga fakturainvändningar beaktas. Kund ska skriftligen informera MobiPlus om ändringar i faktureringsadressen.

8. RÄTTIGHETER

Tjänst ägs av MobiPlus. Alla immateriella rättigheter till programvara, arbetsmanualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av MobiPlus är och förblir MobiPlus eller dess licensgivares egendom. Kund erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda den programvara som görs tillgänglig för Kund i samband med Kunds användning av Tjänst. MobiPlus erhåller sig rätten att använda Kunds namn, firma och varumärke i samband med produktbeskrivning och marknadsföring på internet och i print. Kund har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet använda MobiPlus firma, varumärke eller annat kännetecken utan skriftligt samtycke.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

MobiPlus ansvar enligt Avtalet ska vara begränsat till ett belopp motsvarande ett års fasta avgifter enligt Avtalet. MobiPlus ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktion eller omsättning, förlust av data, skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla förpliktelser gentemot tredje man, eller annan följdskada samt skada som inte rimligen kunnat förutses av MobiPlus. Om inte annat avtalats, svarar MobiPlus för Tjänst endast under den tid som Avtalet löper.

10. PERSONUPPGIFTER

MobiPlus behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av Tjänst i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). MobiPlus kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Kund samtycker i och med nyttjandet av Tjänst till MobiPlus behandling.

Personuppgifter

A. Begärda personuppgifter som lämnas vid Beställningen av tjänsten samtycker Kunden till att:

 • nämnda personuppgifter om Kund registreras som underlag för registrering, administration av Avtalet avseende Tjänsten och ev fakturering,
 • MobiPlus samkör kundregistret med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som av MobiPlus bedöms utgöra en förutsättning för en god kund- och registervård, såsom namn och adressuppgifter.
 • skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till Kunden samt
 • vid Beställning av domännamn publicerar MobiPlus och/eller relevant domänregistrerings- / organisation personuppgifter (dock ej personnummer) i för allmänheten sökbart register i enlighet med IIS föreskrifter.
 • vid Beställning av marknadsföringstjänster används relevant information till att registrera och upprätthålla konton hos de respektive leverantörerna av marknadsföringskanalerna. Om kunden önskar vidare biträdesavtal med dessa får de tecknas separat av kunden. T.ex. Google för Google AdWords, Facebook för Facebook-annonsering, Teleoperatörerna för distribution av SMS i de respektive näten osv.
 • vid Beställning godkänner även kunden att information lämnas till relevanta myndigheter gällande missbruk av tjänsterna i enlighet med gällande lagstiftning.

B. MobiPlus är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna/kundregistret. Kund som önskar information om behandlingen av sina personuppgifter eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter kan vända sig till MobiPlus. Kunden kan också anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom meddelande till MobiPlus. Kunds önskemål och synpunkter skall göras till support@mobiplus.se. Kund som återkallar sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna skall anses att därigenom sagt upp avtalet enligt gällande avtal.

Begärda personuppgifter som lämnas vid Beställningen av tjänsten samtycker Kunden till att:

 • löpande vid Beställning av SMS-tjänster matchar MobiPlus telefonnumren mot relevanta register för oönskad SMS-marknadsföring (motsvarande typ NIX) samt mot relevant porteringsinformation gällande numren för distribution av SMS.
 • löpande vid Beställning av Nyhetsbrevs-tjänster matchar MobiPlus e-postadresserna mot relevanta startlistor och avanmälningsregister (motsvarande typ NIX)

C. För personuppgifter som kan finnas i Kundens lagrade data gäller bilaga ”Behandling av personuppgifter och särskilda bestämmelser i samband med MobiPlus tjänster”

D. Data som genereras av MobiPlus system tillhör MobiPlus. Data som kunden tillför MobiPlus system eller manuellt generar i MobiPlus system tillhör Kunden.

E. För varje tillfälle gäller MobiPlus senast aktuella:

 • Personuppgiftspolicy
 • Säkerhetspolicy samt
 • Allmänna villkor

F. MobiPlus skall hållas skadelöst för hantering av Kundens personuppgifter undantaget om MobiPlus agerat grovt vårdslöst i hantering eller kring säkerhet av uppgifterna.

11. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja sådan information som part mottagit från andra parten och som är att betrakta som den andra partens affärshemlighet eller som på annat sätt är konfidentiell. Parterna ska också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

12. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska bl.a. anses arbetskonflikt, krig, orolighet, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i externa telefonförbindelser, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet. Om Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av omständighet enligt ovan, har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Avtalet vad avser berörd Tjänst.

13. UPPHÖRANDE I FÖRTID

Gör part sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott och har rättelse inte vidtagits senast trettio (30) dagar efter det att denne fick skriftlig anmaning härom samt upplysning om att Avtalet annars kan komma att sägas upp, äger motparten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Part har rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

För det fall grund för avstängning av Kund enligt punkt 4 föreligger, äger MobiPlus rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet för ifrågavarande Tjänst samt slutfakturera Kund. MobiPlus har i ett sådant fall även rätt att innehålla ersättning för inköpta sms.

14. ÖVERLÅTELSE

Avtalet med därtill hörande Tjänst får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke av MobiPlus. MobiPlus har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

15. ÄNDRING AV VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare om inte annat avtalats. MobiPlus äger rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg inhämta Kunds godkännande. Sådan ändring träder i kraft en (1) månad efter det att ändringen gjorts allmänt tillgänglig. Muntliga överenskommelser utöver Avtalet ska, för att vara giltiga, bekräftas skriftligen av MobiPlus.

16. AVTALETS UPPHÖRANDE

Om Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för Avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott.

17. AVTALSPERIOD

Inledande avtalsperiod är tolv (12) månader om inte annat anges i Avtalet. Avtalstiden räknas fr.o.m. den tidpunkt som Avtalet anses ingånget enligt punkt 2. Har inte Avtalet sagts upp senast tre (3) månader före utgången av den inledande avtalsperioden, förlängs Avtalet med tolv (12) månader åt gången med samma uppsägningstid. Avtalsperiod gäller abonnemang, tjänster, paket, webformulär och keywords. Uppsägning av abonnemang ska ske skriftligen.

Kund kan när som helst säga upp sitt abonnemang med MobiPlus. Uppsägning får verkan vid avtalsperiodens slut. I det fall kunden har inköpta sms kvar vid avslutning av abonnemang sker inte återbetalning. Abonnemang med testperiod övergår automatiskt till ett Avtal med bindningstid om tolv (12) månader, om Kunden inte meddelat MobiPlus uppsägning före testperiodens slut. Uppsägning av provperioden ska ske skrifligen.

18. TVIST

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöra av svensk domstol enligt svensk rätt, företrädesvis i Göteborgs tingsrätt.

19. IKRAFTTRÄDANDE

Dessa allmänna villkor gäller fr. o. m. den 25 maj 2018.

Ekonomivägen 6
436 33 Askim
031 –387 07 70